L'ALBUM DEI DISEGNI

 

img001_a.gif (8522 byte) img002_a.gif (4658 byte) img003_a.gif (8363 byte)

 

img004_a.gif (2537 byte) dis17.gif (3695 byte) img012_a.gif (5667 byte)
img018_a.gif (7591 byte) img021_a.gif (3323 byte) img029_a.gif (4290 byte)

 

img007_a.gif (3471 byte) img008_a.gif (3188 byte) dis4.gif (7558 byte)
dis13.gif (6951 byte) img024_a.gif (4603 byte) img030_a.gif (6013 byte)

 

img006_a.gif (4155 byte) img009_a.gif (4415 byte) img010_a.gif (7547 byte)
img022_a.gif (4749 byte) img027_a.gif (8739 byte) img028_a.gif (5975 byte)

 

img013_a.gif (3276 byte) img015_a.gif (8395 byte) dis1.gif (3510 byte) dis16.gif (6757 byte)

 

dis11.gif (4324 byte) img005_a.gif (2819 byte) dis14.gif (4987 byte) dis10.gif (6629 byte)
dis15.gif (4649 byte) dis2.gif (5176 byte) dis5.gif (3993 byte) dis7.gif (3644 byte)
img011_a.gif (8245 byte) dis6.gif (5697 byte) dis8.gif (3936 byte) dis9.gif (7162 byte)
img016_a.gif (4574 byte) dis12.gif (6816 byte) dis3.gif (4101 byte) img014_a.gif (8674 byte)
img017_a.gif (5406 byte) img019_a.gif (5686 byte) img020_a.gif (5146 byte) img023_a.gif (9019 byte)
img025_a.gif (5502 byte) img026_a.gif (6737 byte)

 

dis0.gif (6685 byte)

 

|presentazione| | storia | |diario| |testimonianze | |poesie | |foto| |files audio |